Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

βιβλιογραφικές αναφορές (θα ενημερωθεί)

Ηλιοπούλου, Ι. (2013). Πώς νήπια και παιδιά Γ΄ Δημοτικού αντιλαμβάνονται τη μείωση των απορριμμάτων καθώς και τον προσωπικό τους ρόλο. Στο Π. Καριώτογου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον, 19-21 Οκτωβρίου 2012 (172-179). Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ηλιοπούλου, Ι. (2012). Ιστοριογραμμή (Storyline): Μια άλλη πρόταση για την ανάπτυξη διαθεματικών προγραμμάτων στο σχολείο. Στο Μέλλου, Ε. (Επιμ.), Βοήθημα εκπαιδευτικού μικρών παιδιών: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα

Ηλιοπούλου, Ι. (2012). Οι αντιλήψεις νηπίων και παιδιών Γ’ Δημοτικού για τη μείωση των
απορριμμάτων και την προσωπική τους συμβολή. Στο Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ. Θεσσαλονίκη,30/11/12 -2/1

Ηλιοπούλου, Ι. (2011). Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού θέματος με βάση την Ιστοριογραμμή. Στο Ε.Καρυδά & Χ. Μίλεση (Επιμ.), Σχολικές καινοτομίες με έμπνευση, όραμα και δημιουργικότητα. Αθήνα: Κιβωτός.

Ηλιοπούλου, Ι. (2010). Αντιλήψεις Νηπίων και Παιδιών Γ΄ Δημοτικού για τους Τρόπους Αντιμετώπισης της Καταστροφής του Δάσους. Στο: Ν. Στεφανόπουλος, Θ. Μαρδίρης, & Π. Πήλιουρας (Επιμ.), Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πρακτικά Συνεδρίου. Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010, 5ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ.

Ηλιοπούλου, Ι. (2008α). Αντιλήψεις μικρών παιδιών για το περιβάλλον. Στο: Β. Χρηστίδου, (Επιμ.), Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες, 365-378. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη

Ηλιοπούλου, Ι. (2008β). Συνδυάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της Διεπιστημονικής προσέγγισης της Ιστοριογραμμής (Storyline). Στο: Β. Χρηστίδου, (Επιμ.), Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες, 379-391. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη

Ηλιοπούλου, Ι. (2007). Το παιχνιδάδικό μας: μία Ιστοριογραμμή (Storyline) σχετική με τον καταναλωτισμό και την αγωγή του καταναλωτή στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: ΟΜΕΠ. (Ανακτήθηκε από http://omep.gr/images/stories/pdf/eyliko/Storyline.pdf)

Ηλιοπούλου, Ι., & Νικολίδου, Α. (2007). Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ (STORYLINE): EΝΑ
OΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρακτικά 6ου συνεδρίου ΟΜΕΠ. Πάτρα, Ιούνιος 2007.

Ηλιοπούλου, Ι. (2006). Portfolios και topic books: δύο σύγχρονες μορφές αξιολόγησης όπως εφαρμόζονται στην Ιστοριογραμμή (storyline). Στο Δ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ε. Καβαλάρη (επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Αθήνα: Κυριακίδης.

Ηλιοπούλου, Ι. (2006). Ιστοριογραμμή (storyline): μια διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τ. 60, σ. 98-106.

Ηλιοπούλου, Ι. (2005). Ιστοριογραμμή Storyline: Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Αθήνα: Ελάτη.

Ηλιοπούλου, Ι. (2002). Ιστοριογραμμή (Storyline): μια διαθεματική προσέγγιση για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών θεμάτων. Στο: Μ. Παπάγγελος, κ.α. (Επιμ.), Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ. Καρδίτσα: ΚΠΕ Μουζακίου

Ηλιοπούλου, Ι. (2000). Η αξιολόγηση της μεθόδου Storyline ή Ιστοριογραμμής από εκπαιδευτικούς
που τη βίωσαν στα πλαίσια επιμόρφωσής τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο: Β.,Παπαδημητρίου (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Προοπτικές και δυνατότητες, 396-400. Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Λάρισα 6-8 Οκτωβρίου.


Ηλιοπούλου, Ι., Κουρουζίδης, Σ., & Παπαπαύλου, Θ. (1997). Βιβλιογραφικός Οδηγός για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ευώνυμος Οικολογική ΒιβλιοθήκηΕτεροαναφορές στα:
Καζταρίδου, Α., Μουστάκα, Μ., (2009), Πηγές Ενέργειας Διδακτική πρόταση με τη Μεθοδολογία της ιστοριογραμμής. Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009, εκδ. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Μουστάκα, Μ. & Καζταρίδου, Α. (2011). Πάμε σαν άλλοτε… Βιωματική προσέγγιση της λαϊκής παράδοσης βασισμένη στην αφήγηση και τη μεθοδολογία (storyline). Στο: Αργυρίου Μ. & Καμπύλης Π. (επιμ.) Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών. (σ.192-196). Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Μαΐου 2011. Αθήνα: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EEMAΠE), Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μουστάκα, Μ. & Καζταρίδου, Α. (2012). Οι πίνακες ζωγραφικής ντύνονται με ήχους». Διδακτική πρόταση προσέγγισης του ήχου στηριγμένη στη μεθοδολογία «Storyline» και την αξιοποίηση τεχνικών Εκπαιδευτικού Δράματος. Στο Καριώτογλου & Παπαδοπούλου (Επιμ.). (336-392). Πρακτικά 7ου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο.
Διβάνης, Σ. (2012). Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για το ελληνικό περιβάλλον. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τμήμα ψηφιακών επιστημών.

http://sxolikesdrasthriothtes.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8490.html αναφορά στην Ιστοριογραμμή
http://www.env-edu.gr/Documents.aspx?subID=20 αναφορά στο βιβλίο
Λουμπαρδιά, Ε. (2008). Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Δελτίο εκπαιδευτικής αρθογραφίας Ιούλιος - Δεκέμβριος 2007 (2008). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο


Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΪΔΑ

15 μικρές οικολογικές ιστορίες και ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. έκδοση του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μουζακίου. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός από τις δραστηριότητες που αναπτύξαμε με τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήσαμε στο 25ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με τη μέθοδο της Ιστοριογραμμής και με γενικό θέμα "Η λίμνη". Η Ιστοριογραμμή είναι μια προσέγγιση - μέθοδος που προτείνεται για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής πυραμίδας. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου